projektas.jpg

Kelmės rajono savivaldybės administracija  sėkmingai įgyvendino projektą  Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-006 „Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas“ pagal ES 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieimamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.

Vykdant projektą, siekta atnaujinti Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio patalpas ir įrangą bei sukurti modernią, saugią, estetišką, higienos normos reikalavimus atitinkančią ugdymosi ir ugdymo aplinką vaikui ir pedagogui. Vidaus ugdomosios aplinkos ir erdvių modernizavimas, sanitarinių mazgų, vandentiekio ir nuotekų vamzdynų remontas, vėdinimo sistemos įrengimas, patalpos, skirtos metodinei veiklai, įrengimas, naujų baldų bei įrangos įsigijimas – buvo pagrindiniai projekto uždaviniai, kurie įgyvendinti sėkmingai.

Projekto metu pasiekti rezultatai padėjo sukurti modernią, saugią, estetišką, higienos normas atitinkančią ugdymosi ir ugdymo aplinką vaikams ir pedagogams. Atlikti rekonstrukcijos darbai ir baldų bei įrangos įsigijimas atitiko vaikų, jų tėvų bei darbuotojų lūkesčius ir poreikius, todėl bus užtikrintas efektyvesnis darbas, gerės ugdymo kokybė. Bus tobulinamas švietimo paslaugų, teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikui ir jį auginančiai šeimai, prieinamumas, kokybė ir veiksmingumas, pasinaudojant projekto metu sukurtu turtu ir ištekliais.

Modernizavus lopšelį-darželį atsirado galimybė organizuoti darbuotojų, dirbsiančių naujos (metodinės) veiklos plotmėje, kvalifikacijos tobulinimo kursus, pasikviečiant įvairių sričių specialistus, lektorius. Planuojama, kad modernizuotoje įstaigoje bei atskirose patalpose papildomai bus teikiamos švietėjiškos paslaugos lopšelio-darželio bendruomenei ir Tytuvėnų miestelio bendruomenės nariams, tame tarpe ir socialinės atskirties šeimoms ir jų vaikams.

Mes tikimės, kad šiandienos lopšelis-darželis geriau  atitiks vaikų, jų tėvų bei darbuotojų lūkesčius, gerės ugdymo kokybė, nes svarbus ugdymo sąlygų ir kokybės veiksnys – tinkama švietimo įstaigos būklė.

 

 

 

Daiva Žilinskienė

lopšelio – darželio direktorė