Istorija

LOPŠELIO-DARŽELIO ISTORIJA

1946 m. rugsėjo 1d. įsteigtas lopšelis-darželis. Lopšelio ir darželio grupės įsikūrė atskiruose pastatuose. Įstaigai vadovavo Rima Slapšytė, vėliau – Samuilienė.

1959 m. pastatytas naujas 2-jų aukštų lopšelio-darželio pastatas, kuriame įsikūrė 4 grupės: 1 lopšelio ir 3 darželio. Nuo 1960 m. lopšeliui-darželiui vadovavo Irena Puidokienė. 1964−1968 m. įstaigoje veikė savaitinė grupė.

1986 m. pastatytame naujajame pastate įsikūrė dar 4 grupės. Abiejuose pastatuose veikė 7 grupės: 2 lopšelio ir 5 darželio. Nuo 1988 m. lopšeliui-darželiui vadovavo Aldona Šedienė.

Nuo 1990 m. žymiai sumažėjo vaikų, lankančių darželį, todėl teko palaipsniui mažinti grupių skaičių. 1992 m. lopšelyje-darželyje liko 4 grupės, kurios įsikūrė naujajame pastate. 1994 m. buvo išlikusios tik 2 grupės, o laisvose darželio patalpose įsikūrė pradinė mokykla.

Nuo 1991 m. teikiama kvalifikuota logopedės pagalba. Įstaigoje kuriama saugi, sveika ir estetiška aplinka, stengiamasi sušvelninti vaiko adaptaciją, pereinant iš vienos ugdymo pakopos į kitą.

Didėjant norinčių lankyti lopšelį-darželį vaikų skaičiui per 1995−1996 m. vėl atidaromos trečia ir ketvirta grupės.

Nuo 2001 m. įstaigai vadovauja direktorė Daiva Žilinskienė. Lopšelis-darželis ima ieškoti savo veido.

Nuo 2001 m.m.  įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė, taip pat veikia viena grupė ankstyvojo amžiaus vaikams ir dvi – ikimokyklinukams. Pasirenkama specializuota sveikos gyvensenos kryptis.  Sukuriama  „Sveiko lopšelio-darželio“ programa, kuria remiantis rašomos individualios sveikos gyvensenos programos. Jos integruojamos į bendrąjį ugdymo turinį, plėtojamos per individualias programas, projektinę veiklą.

2015 m. parengta individuali įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa.

Nuo 2008 m. įstaiga dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai”.

2010 m. buvo parengtas projektas „Kelmės r. Tytuvėnų lopšelio-darželio patalpų ir įrangos atnaujimas” pagal 2007−2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: Sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas”. 2011 m. projektas pradedamas įgyvendinti.

2010 m. parengta sveikos gyvensenos programa „Sveikatos spindulėlis”, o įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.

2011 m. įstaiga dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos ir Vilniaus Gėtės instituto projekte „Vokiečių kalba priešmokykliniame amžiuje. Pirmoji pažintis”.

Šiuo metu Tytuvėnų lopšelį-darželį lanko 75 vaikai. Įstaigoje veikia 4 ugdymo grupės: 1 ankstyvojo (1-3 m.), 2 ikimokyklinio (3-4 ir 4-5 m.) ir  1 priešmokyklinio ugdymo (5-6 m.).

Vaikučius ugdo 6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė-specialioji pedagogė), meninio ugdymo mokytoja.

Įstaigos tvarka, vaikų maitinimu ir sveikata rūpinasi 11 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com