Lankomumo/ugdymo dienų apskaitos tvarka

PATVIRTINTA

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 26 d.

įsakymu Nr. V-47

KELMĖS R. TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO

LANKOMUMO/UGDYMO DIENŲ APSKAITOS TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios lankomumo/ugdymo dienų apskaitos tvarkos tikslai:

1.1. nustatyti pateisinamas ugdymo dienų praleidimo priežastis, ugdymo dienų skaičių, pateisinimą patvirtinančius dokumentus ir jų pateikimo tvarką;

1.2. nustatyti ugdymo dienų lankomumo kontrolės būdus ir kontrolę vykdančius asmenis.

2. Tvarką įsakymu tvirtina Direktorius.

3. Už tvarkos vykdymą atsakingi asmenys: grupės pedagogas/auklėtojas, tėvai (globėjai/rūpintojai), socialinis pedagogas, lopšelio-darželio vadovai.

II. LANKOMUMO/UGDYMO DIENŲ APSKAITOS TVARKA

4. Grupės pedagogas/auklėtojas:

4.1. vadovaudamasis elektroniniame dienyne esančiais nurodymais žymi atvykusius ir neatvykusius į ugdymo įstaigą vaikus;

4.2. surenka iš ugdytinių tėvų (globėjų/rūpintojų) pateisinančius dokumentus ir fiksuoja elektroniniame dienyne, nurodo, dėl kokios priežasties ugdymo dienos buvo praleistos.

5. Tėvai (globėjai/rūpintojai):

5.1. atsako už vaiko ugdymo dienų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą LR Švietimo įstatyme nustatyta tvarka;

5.2. ugdytinių tėvai (globėjai/rūpintojai) supažindinami su ikimokyklinio ugdymo įstaigos Lankomumo/ugdymo dienų apskaitos tvarka visuotinio susirinkimo, grupių tėvų susirinkimų metu, įstaigos internetinėje svetainėje;

5.3. vaikui susirgus, tą pačią dieną informuoja grupės pedagogą/auklėtoją raštu/telefonu/ elektroniniu paštu/žinute el. dienyne apie vaiko neatvykimą į ugdymo įstaigą, nurodo priežastis;

5.4. gydytojams skyrus ilgalaikį arba sanatorinį ugdytinio gydymą, tėvai (globėjai/rūpintojai) informuoja ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovus/grupės auklėtoją/socialinį pedagogą;

5.5. laiku informavus, tėvų (globėjų/rūpintojų) raštiškas paaiškinimas dėl ligos galioja ir ugdymo dienos nėra apmokestinamos, jei vaikas sirgo ne mažiau kaip 5 kalendorines dienas (tai yra – 5 kalendorinės dienos iš eilės ir ilgiau);

5.6. neinformavus apie vaiko ligą, pirmą susirgimo dieną, bus skaičiuojamas mokestis už lopšelį-darželį iki tos dienos, kol tėvai informuos, kad vaikas susirgo.

6. Socialinis pedagogas:

6.1. įstatymų numatytais atvejais ugdytinio tėvams (globėjams, rūpintojams), nuolat ir/ar sistemingai vengiantiems vesti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, taikoma administracinė atsakomybė ir socialinis pedagogas pateikia informaciją savivaldos ar teisėsaugos institucijoms.

III. PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMO KRITERIJAI IR PATEISINIMO DOKUMENTAI

7. Praleistos ugdymo dienos laikomos pateisintomis ir jų pateisinimo dokumentai:

7.1. laiku informavus tėvų (globėjų/rūpintojų) raštiškas paaiškinimas (Priedas Nr. 1, patvirtintas vieno iš tėvų (globėjų/rūpintojų) parašu ir data) dėl ligos galioja ir ugdymo dienos nėra apmokestinamos, jei vaikas sirgo ne mažiau, kaip 5 kalendorines dienas iš eilės;

7.2. tėvų kasmetinių, mokymosi atostogų metu (pateikus tai patvirtinančius dokumentus) ir vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais);

7.3. tėvų nemokamų atostogų metu, ne darbo metu (nedarbingumo pažymėjimas, prastova, priverstinės atostogos), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

7.4. kai tėvai nuolatos dirba pamainomis, nuolatos turi laisvas dienas, apie tai iš anksto raštiškai pranešus ugdymo įstaigai (apskaitai mėnesio pabaigoje pristatomi darbo grafikai);

7.5. mokinių atostogų metu;

7.6. esant oro temperatūrai, kai ikimokyklinis ir/ar priešmokyklinis ugdymas neorganizuojamas įstaigoje vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Socialinis pedagogas sistemingai teikia informaciją vaikų teisų apsaugos, savivaldos bei teisėsaugos institucijoms apie vaikus, kurių tėvai vengia privalomo ugdymo, ir kartu imasi priemonių,kurios skatintų vaikus nuolat lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

9. Tvarka gali būti keičiama ir papildoma inicijuojant ikimokyklinio ugdymo įstaigos bendruomenės nariams.

10. Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio Lankomumo/ugdymo dienų apskaitos tvarka skelbiama mokyklos internetiniame tinklalapyje.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com